Placowka - Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 4 w Rzeszowie

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
przy
PLACU WOLNOSCI 4
w Rzeszowie

MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
nie jest już zarządcą
naszej nieruchomości
...na nasze szczęście

Przejdź do treści

Placowka

Placówka pobytu dziennego tworzona na siłę w lokalu nie spełniającym warunków p-poż określonych w rozporzadzeniu?
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.), określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz powierza obowiązki w tym zakresie na samorządom gminnym. W wydanym na podstawie art. 18b ust. 3 powyższej ustawy rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego określono w:
- § 1 pkt 1 wymagania lokalowe, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej - jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, zwana dalej „placówką”
- § 2 ust. 1 Lokal, w którym ma być prowadzona placówka, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania ochrony  przeciwpożarowej określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przepisach przeciwpożarowych lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.
ust. 2 Dopuszcza się prowadzenie placówki w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają
wymagań, o których mowa w ust. 1, jeżeli: (tutaj enumeratywnie wyliczono warunki, których dopiero łączne spełnienie dopuszcza prowadzenie placówki), a najistotniejsze to:
treść pkt 4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające wyjście w sposób bezpieczny bezpośrednio na otwartą przestrzeń;

Lokal, w którym planowana jest placówka nie posiada dwóch wyjśc na zewnątrz, a dół okien (którymi gmina w swej pokrętności naginając rzeczywistość i prawo rękami MZBM-u prawdopodobnie zaplanowała drugie wyjście dla spełnienia warunków odstępstwa) znajduje się na wysokosci około jednego metra nad chodnikiem przed budynkiem, więc "wyjscie w bezpieczny sposób bezpośrednio na otwartą przestrzeń" nie jest możliwe, jedynie można wyskoczyć z wysokości ponad metra nijak się ma do bezpieczeństwa. Dodatkowo od wewnątrz okna nie są osadzone jak balkonowe na poziomie posadzki, lecz także trzeba wspiąć się na wysokość około 50 centymetrów bodajże.

Jaki zatem jest powód tego że gmina chce urządzić placowkę w lokalu nie spełniającym wymogów?
Wyjaśnienie nasuwa się samo:
- gmina i tak musi utrzymywać lokal gdy nie ma najemcy - a obecnie od bodajże 2016 roku nie ma
- utworzenie placówki oznacza wywiązanie się z obowiązków ustawowych gminy
- utrzymując placówkę gmina zapewnia sobie pokrycie kosztów własnego lokalu
- można bedzie obsadzić dodatkowe stanowiska w przypadku gdy gmina po "adaptacji lokalu" będzie sama prowadziła placówkę
Widać same zyski dla gminy, administratora lokalu (nie będzie musiał zabiegać o najemców), a co z dziećmi dla których jest tworzona placówka?

DLACZEGO JUŻ PROJEKTUJĄC NARAŻA SIĘ BEZPIECZEŃSTWO DZIECI, TAKŻE NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
Przywołamy treść preambuły do ustawy przywołanej na początku:
"Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami"

Jak taka sytuacja jest możliwa do zrealizowania w świetle powyższej treści?
1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje organ gminy
2. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje ten sam organ
3. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie sporządził MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie będący spółką prawa handlowego ze 100% kapitałem wniesionym przez gminę i dodatkowo zarządzający przedmiotowym lokalem gminy - czyli wynajęcie lokalu najprawdopodobniej także należy do jego obowiązków.

Czyli z powyższego wynika, iż gmina może wszystko robić (co nie oznacza, że zgodnie z prawem), gdyż praktycznie od jednego organu zależy co chce osiągnąc. Prawo można mieć w głębokim poważaniu w innowacyjnym Rzeszowie, nawet narażając bezpieczeństwo dzieci, co widać nie tylko na podstawie opisanego tworzenia placówki wsparcia dziennego.

Wróć do spisu treści